نام:کاتارا

لقب:بدون لقب

ملیت:قبیله آب جنوبی

توانای:آب افزاری(مبارزه-درمانگری)

شخصیت:جدی وعصبانی

عکس

عکس کاتارا