نام:سویین

لقب:بدون لقب(البته بهش بی فانگ می کن که فامیلیشه)

ملیت:شهر جمهوری(وقتی بچه بود از شهربیرون انداخته شد و در امپراطوری خاک زندگی کرد و بعدا شهر زایوفو رو بنا و در اونجا زندکی می کرد)

توانایی:خاک افزار،فلز افزار

شخصیت:خوش اخلاف(اصلا انگار دختر همون تاف نیست!)


عکس

عکس سویین