نام:آیرو

لقب:اژدهای غرب

ملیت:کشور آتش

توانایی:آتش افزار-آدرخش-کنترل و محار آذرخش

شخصیت:خیلی شوخ،در موقعش جدی ،(با اینکه خیلی سختی کشیده وبازم شوخه. پسرش مرده،برادرش و پدرش حقشو خوردن،آزولا و زوکو با هاش بد رفتاری میکنن،تبعید شدهد...اما بااین حال خیلی شوخه)

عکس

عکس آیرو